Steffen Lang, Ferrum Eisenherzen

Material: Eisen, Gold, Rubin